مدرک بین المللی

طی توافق بعمل آمده با نماینده آکادمی آکسفورد سرت یونیورسال انگلیس به زبان آموزان دنا پس از فارغ التحصیلی گواهی بین المللی اعطاء می گردد

معرفی گواهینامه OFORD CERT

آکادمی Oxford Cert Universal یک نهاد گواهی دهنده انگلیسی می باشد.

یکی از خدمات این نهاد ارزیابی محتوا و صلاحیت مدرس دوره های آموزشی بوده که توسط سازمان های ارائه دهنده خدمات آموزشی ارائه می گردد.

درصورت تائید اعتبار یک دوره آموزشی، موسسه آکسفوردسرت برای سازمان برگزار کننده ، گواهی تائید صلاحیت صادر نموده و همچنین براساس مستندات برگزاری دوره، برای زبان آموزان، گواهینامه آموزشی معتبر صادر می نماید.

1400/09/07
: 12 : 3