1. ثبت نام به موقع طبق زمان بندی مشخص هر ترم انجام می گیرد.
 2.  انصراف قبل از شروع ترم كتباً پذيرفته می شود و پس از شروع كلاس شهريه مسترد نمی گردد.
 3. رعايت شئونات اسلامی و حضور به موقع در كلاس الزامیست.
 4. سه مرتبه تاخير در ورود به كلاس به منزله يك غيب محسوب می شود.
 5. تا چهار جلسه غيبت به ازای هر جلسه 1/5 نمره از نمره پايان ترم كسر ميشود.
 6. غيبت بيش از 4 جلسه زبان آموز مردود اعلام ميشود.
 7. خاموش كردن و بيرون نياوردن تلفن همراه موقع حضور در كلاس اجباریست.
 8. با توجه به اعلام زمان امتحان میانترم و پایانترم، آزمونها برگزار و به هيچ عنوان برگزاری امتحان مجدد ميسر نمی باشد.
 9. حداقل نمره قبول در امتحان پايان ترم (Final) در سطوح مختلف 75 می باشد.
 10. مردودی در دو ترم متوالی، زبان آموز به يك سطح پايين تر تنزل خواهد نمود.
 11. حضور بموقع زبان آموز در كلاسهای جبرانی الزامی است.
 12. بعد از شروع اولين جلسه كلاس ، تغيير در روز و ساعت آن امكانپذير نمی باشد.

 • یزد
 • واحد 1: بلوار پاسداران - جنب مخابرات کوثر
 •  035-38381380
 •  035-38220675
 •  09039405053
 • واحد 2: بلوار مدرس
 • 035-38276025
 •  035-38275053 
 •   info@denaacademy.ir

نظر سنجی

با دوره مکالمه کوتاه مدت، بصورت چند جلسه در هفته موافقید؟
 • 1 جلسه در هفته
 • 2 جلسه در هفته
 • 3 جلسه در هفته
 • 4 جلسه در هفته
 • فقط در روز جمعه