لیست ترم ها برای معرفی ممتازین

مشاهده ترم
مشاهده ممتازین این ترم ترم بهار (96)
مشاهده ممتازین این ترم ترم تابستان (96)
مشاهده ممتازین این ترم پاییز (96)
مشاهده ممتازین این ترم بهار (97)
مشاهده ممتازین این ترم تابستان (97)
مشاهده ممتازین این ترم زمستان-واحد مدرس (97)
مشاهده ممتازین این ترم زمستان-واحد پاسداران (97)
مشاهده ممتازین این ترم ترم بهار (98(واحد مدرس))
مشاهده ممتازین این ترم ترم اول تابستان (98(واحد مدرس))
مشاهده ممتازین این ترم ترم دوم تابستان (98(واحد مدرس))

 • یزد
 • واحد 1: بلوار پاسداران - جنب مخابرات کوثر
 •  035-38381380
 •  035-38220675
 •  09039405053
 • واحد 2: بلوار مدرس
 • 035-38276025
 •  035-38275053 
 •   info@denaacademy.ir

نظر سنجی

با دوره مکالمه کوتاه مدت، بصورت چند جلسه در هفته موافقید؟
 • 1 جلسه در هفته
 • 2 جلسه در هفته
 • 3 جلسه در هفته
 • 4 جلسه در هفته
 • فقط در روز جمعه